Main menu button

Mrkt Buzz Neodynamics: Första tyska ordern

9 jul 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt_BUZZ_NeoDynamics_09_juli_2021


Första beställningen från Tyskland

Idag, 2021-07-09, meddelade Neodynamics att den första beställningen på ett NeoNavia-system erhållits från Tyskland. Beställningen kommer från Bröstcentrum på Hermann-Josef-Krankenhaus som leds av dr Uwe Peisker. Beställningen är en följd av att han deltagit i NeoDynamics PULSE-studie.

Den kliniska prövningen PULSE har rekryterat upp till 140 patienter som har misstänkt spridning av bröstcancer i armhålan. För tumörer i bröstet fungerar traditionell grovnålsbiopsi oftast väl för att ta biopsier vid vanliga tumörer. För att erhålla en biopsi från armhålan behöver patienten däremot normalt sett opereras. I PULSE har NeoNavia testats för att ta grovnålsbiopsier i armhålan så att patienten skall slippa behöva sövas och opereras. Top-line-resultaten väntas när som helst. Biopsier i armhåla är en åtgärd där det fortfarande finns stora behov av bättre behandlingar. Med detta som grund avser NeoNavia expandera inom ultraljudsledda bröstbiopsier, både inom grovnålsbiopsier och vakuumbiopsier (som utförs vid spridda förkalkningar i bröst), vilket Uwe Peisker bekräftar att man avser använda NeoNavia till på Hermann-Josef-Krankenhaus.

Tyskland är det andra landet där NeoNavia beställts efter Storbritannien. Det viktiga i nyheten är inte det monetära värdet på beställningen, som kommer att vara begränsat. Det viktiga är att ytterligare en klinik i ytterligare ett land visat sig villiga att betala för produkten, vilket bekräftar att den fyller ett behov och att den antagligen gjort nytta under PULSE-studien. Branschen kan vara traditionell och brukar ställa höga på nya produkter. Vi tror att det första systemet är det som är svårast att sälja. När det väl finns en referens på plats bör försäljningen kunna gå snabbare.

Det stora värdet på NeoNavia tror vi på sikt finns på den amerikanska marknaden. Därför är den kommande FDA-510k-ansökan mycket viktig. En validering och inledande försäljning av produkten i Europa är en del av bolagets strategi och är betydelsefull inte bara för att generera intäkter, utan också för att få en bättre förståelse för produkten för vidare positionering på marknaden. I ett basscenario beräknade vi ett motiverat värde om 5,55 kronor innan den senaste kvartalsrapporten. Läs grundanalysen här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt Buzz Neodynamics: Första tyska ordern