Main menu button

Mrkt BUZZ: Ny bredbandsoperatör potentiell kund för InCoax

15 dec 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ InCoax ,15 dec 2021


Marknaden för snabbt Internet för privatkunder i USA har under många år dominerats av tre nationella telekom-operatörer. AT&T, Verizon och Lumen (f.d CenturyLinks) har kämpat mot kabeloperatörerna med att erbjuda snabbt internet över koppar och fiber. Men fiber-utbyggnaden har gått långsamt. Kabeloperatörerna har haft ett övertag med bredband baserat på DOCSIS-standarden. I samband med lanseringen av president Bidens infrasatsning i början på 2021 annonserade AT&T att de ökar takten i fiberutbyggnaden med ytterligare tre miljoner FTTP-anslutningar under 2021och fyra miljoner anslutningar under 2022.

Sedan infrastrukturpaketen fick grönt ljus i representant-huset tidigare i höstas annonserar även Lumen att bolaget går samma väg som AT&T och rampar upp fiberutbyggnaden. I samband med namnbytet under 2020 delade Lumen sin accessnätsverksamhet i två delar. Kopparaccessnätet behöll varumärket CenturyLinks, medan det mer nybyggda FTTH/B-nätet döptes till Quantum Fiber. Nu ökas takten på utbyggnaden i Quantum Fiber-nätet. Under de närmaste åren räknar man med att bygga 2 miljoner anslutningar per år runt om i USA. Utbyggnaden finansieras genom att bolaget säljer av sitt legacy/ILEC-nät.

Köparen av ILEC-näten i 20 delstater är Apollo Funds som skapar en ny nationell bredbandsoperatör med namnet Brightspeed. Under de närmaste fem åren räknar man med att transformera kopparnätet med en aggressiv fiberutbyggnad som ska nå tre miljoner hem.

INCOAX är aktiva på bredbandsmarknaden i USA. En snabb utbyggnad av FTTH/B/P-näten gynnar bolaget och ger ökade möjligheter till försäljning. Etableringen av en ny bredbandsoperatör med fokus på fiberutbyggnad lyfter den adresserbara marknaden för INCOAX i USA avsevärt då Brightspeed är en ny potentiell kund i samma storleksordning som de tre tidigare operatörerna.

I ett pressmeddelande den 13 december meddelade InCoax att bolaget har ingått ett Master Purchase Agreement med Google Fiber, som är den Tier 2- operatör som har gett InCoax ett antal orders hittills i år. Avtalet bekräftar att InCoax har kommit in på Google Fibers officiella leverantörslista vilket naturligtvis är positivt. Nu har bolaget en etablerad kund med tillväxtpotential samt åtminstone en större potentiell Tier1-kund där man nyligen slutförde fälttester.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Mrkt BUZZ: Ny bredbandsoperatör potentiell kund för InCoax