Main menu button

Mrkt BUZZ Pharmiva: Vernivia på frammarsch

29 jun 2022

Läs hela kommentaren här.

Mrkt BUZZ Pharmiva 29 juni 2022


Analys Pharmiva

Carlsquare Equity Research ser positiva signaler för Pharmivas flaggskeppsprodukt Vernivia. Det finns även tecken på ett ökat intresse från större aktörer för området bakteriell vaginos. Detta står i kontrast till den svaga kursutvecklingen för aktien under det senaste kvartalet.

Bra momentum på den svenska marknaden

Pharmiva har under våren utökat försäljningskanaler till fler apotekskedjor. Under det första kvartalet 2022 tillkom Apoteket Hjärtat och Oriola som i sin tur distribuerar till Kronan (e-handel), Lloyds apotek och Apohem. Nettoomsättningen under kv. 1 uppgick till 0,3 miljoner kronor (0). Lanseringen befinner sig fortfarande i en tidig fas, men i takt med att Vernivia kan säljas i allt fler kanaler ser vi goda förutsättningar för sekventiella försäljningsökningar kommande kvartal.

I våra prognoser för helåret 2022 har vi hittills även räknat med försäljning utanför Sverige. Vi ser det nu som osäkert om den internationella expansionen kommer att sjösättas redan i år. En viktig pusselbit blir sannolikt den pågående bekräftande kliniska studien där den första svenska patienten rekryterades i maj med målet att slutföra studien under innevarande år. I gengäld finns dock en chans att tillväxten i Sverige specifikt blir högre än vi tidigare hade räknat med mot bakgrund av de nya samarbetena som har kommit på plats. Vi kommer att se över våra prognoser senast i samband med kv2-rapporten.

I årsredovisningen anger Pharmiva att de planerar för en nyemission under andra halvåret. Även om det inte var ett överraskande besked, kommer storleken på emissionen och emissionskurs att få stor inverkan på motiverat värde per aktie. Vi bedömer att kv1-rapporten visar på en god kostnadskontroll. Stigande räntor (och därmed avkastningskrav) och ett svagt börsklimat gör dock att våra tidigare antaganden kring framtida finansieringsvillkor troligen är för optimistiska. Vi sätter därför vårt tidigare värderingsintervall under översyn. Vi bedömer fortfarande att dagens aktievärdering är låg och ser möjliga triggers i form av en ökad försäljning i Sverige, att den nya Vd:n tillträder i sommar samt ökad kommunikation kring planer för en internationell lansering.

Stor aktör kliver in på Pharmivas fokusområde

Under våren har även en global licensaffär träffats mellan Organon (en avknoppning från Merck), och bioteknikföretaget Daré Bioscience, rörande Xaciato, en ny gelformulering av antibiotikan klindamycin. FDA godkände nyligen Xaciato för USA-marknaden för behandling av bakteriell vaginos. Affären är värd upp till 192 MUSD exklusive royalties varav 10 MUSD utgörs av en upfront-betalning. Organon, som har uttalat en tydlig ambition att expandera inom kvinnohälsa, tar ett därmed ett första steg inom bakteriell vaginos.

Vi ser affären som ett tecken på ett ökat intresse för området och att denna aktivitet kan locka fler aktörer. Samtidigt bedömer vi inte att Xaciato i sig utgör någon avgörande innovation då klindamycin används sedan länge i denna indikation. Det pågår också ett arbete att minska antibiotikaanvändningen och i det perspektivet passar Xaciato mindre bra. Det borde därför fortfarande finnas utrymme för nya antibiotikafria angreppsätt inklusive från OTC-området där Pharmiva i första hand är verksamt.

Läs även vår Initieringsanalys från den 25 januari 2022 här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Pharmiva: Vernivia på frammarsch