Main menu button

Mrkt BUZZ: Sektorkollega bekräftar goda utsikter för Boozt

17 mar 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Boozt 16 mar 2021


Sektorkollegan och marknadsledande Zalando har nu redovisat siffror för det fjärde kvartalet 2020. Tillväxten uppgick till 29,6 procent. Det kan jämföras med Boozt som växte med 35,8 procent (cirka 40 procent i lokala valutor). Zalandos justerade rörelsemarginal redovisades till 7,4 procent medan Boozt kunde redovisa en justerad rörelsemarginal på 9,9 procent. Med andra ord hade Boozt både en högre tillväxttakt och bättre marginal än Zalando under det fjärde kvartalet.

Det genomsnittliga ordervärdet och bruttomarginal är viktigt under tillväxtfasen. Ett högre genomsnittligt ordervärde ger i absoluta tal ett större utrymme för marknadsföringsinsatser (givet samma bruttomarginal). Som framgår i tabell nedan ligger Boozt högre i genomsnittligt ordervärde. Detta kan vara en delförklaring till varför Boozt också kan både växa snabbare till högre marginal än Zalando.

Intressant är också guidningen för 2021 där de båda e-handlarna räknar med fortsatt stark tillväxt. Zalando tror på en tillväxt om mellan 24 och 29 procent, medan Boozt räknar med en tillväxt om mellan 20 och 25 procent. Med andra ord tror de båda på fortsätt höga tillväxttal även om marknadsförhållandena sakta börjar återgå till ett normalläge. Både Boozt och Zalando har stigit sedan Zalando släppte sina siffror.

Från ett TA-perspektiv har Boozt nu återtagit de korta glidande medelvärdena. Notera att MACD genererat en köp-signal och aktien ser nu ut att ha siktet inställt på tidigare topp från februari.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ: Sektorkollega bekräftar goda utsikter för Boozt