Main menu button

Mrkt BUZZ Spotlight Group: Förvärv C4G Sweden som driver eAktiebok

22 mar 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Spotlight Group, 22 mar 2021


eAktiebok är en tjänst för investerare i onoterade bolag. Tjänsten fungerar som en depå för onoterade innehav liknande den som finns hos nätmäklarna och bankerna med skillnaden att det inte publikt går att handla aktier. Det går att se innehav, andel av kapitalet i ett bolag, röstandel, genomsnittligt anskaffningsvärde samt transaktionshistorik. Det finns även en nyhetstjänst och ett forum. Det är kostnadsfritt att skapa och använda depån. Det är bolagen som betalar för tjänsten. Priset är 200 euro, 800 euro eller 1 500 euro om året beroende på nivån. Tjänsten ska underlätta regelefterlevnad och underlätta kommunikationen med ägare.

Spotlights motiv till inköpet är att bolaget ser möjligheter till vissa synergier. Avsikten är att slå ihop den förvärvade tjänsten med MCLogg och MCLogg Adviser. Det ger Spotlight-gruppen utökade tjänster inom Fintech. Dessutom finns det möjligheter att erhålla fler nya kunder till Spotlights aktiemarknad genom eAktiebok. Spotlight anger att 25 procent av bolagen som använder eAktiebok anser att en börsnotering kan bli aktuell i framtiden och att 20 procent av bolagen som noterade sig på MTF-plattformar under 2020 använde eAktiebok. Spotlight Group kommer nu att kunna samla in onoterade bolag som exempelvis vill göra en pre-IPO via eAktiebok innan de tar steget vidare till en formell börsnotering på Spotlight. Övriga verksamheter inom Spotlight Group-koncernen förväntas också leverera olika tjänster till eAktieboks kunder och användare. Tjänsten passar väl in i befintlig verksamhet och i gruppens struktur.

Ovan visas omsättning och rörelseresultat för åren 2015-2019 för C4G Sweden. Spotlight har meddelat att tjänsten eAktiebok omsatte 2,1 miljoner kronor 2020 och hade haft en tillväxt med 125 procent i snitt på tre år. Det betyder att C4G historiskt har haft fler verksamhetsgrenar än eAktiebok.

Omkring 400 bolag använder tjänsten. I genomsnitt betalade alltså ett bolag omkring 500 euro för tjänsten under 2020. Det finns över 450 000 onoterade bolag i Sverige. Även om endast en liten del av dessa avser att sprida sina aktier så bör det finnas goda möjligheter att fortsätta växa. Prishöjningar samt införandet av ytterligare tjänster skulle också kunna öka tillväxten. Tjänsten är dessutom förberedd för att lanseras utomlands, i Danmark, Holland och snart även Finland.

Spotlight betalar 13 miljoner kronor, varav nio miljoner i kontanter och fyra miljoner i nya Spotlight-aktier. Enbart räknat på SaaS-intäkterna från eAktiebok motsvarar detta 7,7x gånger de återkommande intäkterna (ARR) från förra året. Detta kan sägas vara i linje med branschmultiplarna för privata SaaS-bolag. Priset vid transaktioner med SaaS-bolaget brukar vara en multipel på ARR med hänsyn tagen till tillväxt (det vill säga priset blir högre när tillväxten är hög). Det bör tillkomma en rabatt om bolaget är litet eller onoterat. Affären är en närståendetransaktion men vi ser ingen anledning att kommentera detta närmare utifrån den information som publicerats.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Spotlight Group: Förvärv C4G Sweden som driver eAktiebok