Main menu button

Mrkt BUZZ Spotlight Group: IPO:er och nyemissioner åter på tapeten

28 sep 2020

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Spotlight Group 28 september 2020


September har varit en rekordmånad vad gäller både börsintroduktioner och nyemissioner. Majoriteten av bolag som avsett notera aktien på börsen eller ta in kapital har avvaktat sommarmånaderna och börskraschen i samband med att radikala åtgärder började sättas in mot Covid-19 under mars 2020. Det har lett till ett uppdämt behov av att ta in kapital bland bolagen. Vändningen är en tydlig indikation på att marknadsförutsättningarna för Spotlight Group att fortsätta växa har förbättrats.

Börsintroduktioner i september

Under september och början på oktober har 56 kapitalanskaffningar genomförts eller skall genomföras. Av dessa är 12 börsintroduktioner. Fyra bolag har eller skall strax noteras på Spotlight Stock Market. Det sammanlagda värdet på kapitalet som tagits in uppgår till 2 076 MSEK. Readly och Implantica som var ovanligt stora emissioner står för lejonparten. Om vi rensar för dessa uppgår värdet till 361 MSEK. Som jämförelse uppgår värdet på nyemissionerna på Spotlight Stock Market till 81 miljoner kronor.

Nyemissioner i september

September har även varit en rekordmånad för nyemissioner. SAS är den i särklass största. Bortsett från konverterade obligationslån så tog bolaget in omkring 5,1 miljarder SEK i en riktad och en nyemission. Om vi räknar med de bolag vars emissionsperioder avslutas i början på oktober så kommer omkring 9,6 miljarder att tas in av 44 bolag. Av dessa var 9 listade på Spotlight Stock Market. De kommer att ha tagit in cirka 135 miljoner kronor när samtliga är avslutade (vissa avslutas i oktober). Sedermera har inte medverkat i någon av dessa, men Nordic Issuing deltar som emissionsinstitut till PolarCool.

Optioner i september

Ett flertal optionsinlösen har också genomförts under september. Vi har inte kartlagt dessa bortsett från de som Sedermera ansvarat för. Däribland ingår Scandion (1 oktober, 12,4 MSEK), SelectImmune Pharma (16 MSEK), Saniona (37 MSEK) och Nustay (22,8 MDKK). Nustays teckningsrätter förföll under inlösenkursen. Övriga tecknades till minst 90 procent.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Mrkt BUZZ Spotlight Group: IPO:er och nyemissioner åter på tapeten