Main menu button

Mrkt BUZZ Spotlight Group: Stark efterfrågan resulterar i omvänd VV

30 mar 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Spotlight Group 30 mars 2021


Under eftermiddagen den 29 mars kommunicerade Spotlight Group preliminära siffror för det första kvartalet som väl överskred vår prognos. Bolaget spår en nettoomsättning om cirka 40 miljoner kronor samtidigt som resultatet före skatt beräknas uppgå till cirka 7,5 miljoner kronor. Sekventiellt växer den preliminära nettoomsättningen med 2,5 procent och vinsten före skatt med cirka 70 procent. Sett till dessa siffror är utvecklingen under det första kvartalet innevarande år oerhört imponerande. De preliminära siffrorna kan också jämföras med siffrorna för helåret 2020 där koncernen redovisade rörelseintäkter om drygt 140 miljoner kronor med en vinst före skatt om 15,2 miljoner kronor.

Spotlight specificerar inte vilka affärssegment som ligger bakom den starka utvecklingen men nämner att man sett en stark efterfrågan på bolagets tjänster i allmänhet. Givet den starka resultattillväxten kan man ana att en hög aktivitet inom segment med stark lönsamhet i kombination med en stark intäktstillväxt som synliggör skalbarheten i bolagets affärsmodell. Värt att benämna är att utvecklingen på börsen under det första kvartalet har varit positiv med god riskaptit och hög handelsvolym, vilket troligtvis gynnat Spotlights provisionsintäkter.

Tabellen ovan visar våra estimat för gruppens intäkter och resultat kommande år. Sett till de siffror bolaget presenterade under gårdagen kan man ana att Spotlight kommer redovisa en vinstmarginal omkring 15 procent under det första kvartalet, det ska sättas i jämförelse med vår prognos om 9,7 procent för helåret 2021E. Mot bakgrund av detta finns det goda skäl att tro att vi ligger för lågt i våra estimat vad gäller bolagets lönsamhet över vår prognosperiod. Vi har i våra anlayser belyst att Spotlight historiskt har redovisat en lägre lönsamhet än relevanta bolag inom samma sektor, både inom handelsplatser och finansiella rådgivare. Det är därför glädjande att bevittna en sådan stark marginalexpansion till god omsättningstillväxt under det första kvartalet 2021.

Den 22 april kommer bolaget offentliggöra delårsrapporten i sin helhet vilket kommer synliggöra vilka segment och aktiviteter som ligger bakom den starka utvecklingen i kvartalet. Denna information kommer också ligga till grund för våra förväntade prognosuppdateringar och potentiella förändringar för vår riktkurs för Spotlight Group.

Sammanfattningsvis så är det inspirerande att se den starka utvecklingen inom koncernen. Vi bedömer att det  finns stor potential i bolaget och dess aktie om- och när man uppvisar en stiganade lönsamhet med god underliggande tillväxt. Utöver ett starkt underliggande momentum hos gruppen fortsätter marknadsklimatet för IPO:s se gynnsamt ut, där nio noteringar är planerade att genomföras på Spotlight under 2021, upp från sex stycken vid utgången av februari månad.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Spotlight Group: Stark efterfrågan resulterar i omvänd VV