Main menu button

Mrkt BUZZ Spotlight: Många nya bolag till börsen under Kv4 2020

18 jan 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Spotlight Group 18 jan 2021


Det fjärde kvartalet 2020 har varit intensivt för IPO:er. 24 nya bolag har noterats varmed aktier till ett värde av 19,1 miljarder sålts, antingen i nyemissioner eller befintliga aktier. Det bolag som sticker ut är Nordnet som åter börsnoteras efter att ha blivit utköpt av Nordic Capital och Öhman 2016-2017.

Sex bolag har noterats på Spotlights handelsplats: Streamify, Cessatech, Alltainer, Danncann Pharma samt Curasight. Hälften av dessa är danska bolag som handlas i danska kronor. Det sammanlagda värdet på aktierna som sålts i emissionerna i samband med börsnoteringen är 157 miljoner kronor.

Som jämförelse har konkurrenten Nasdaq First North Growth Market haft 12 börsnoteringar med transaktionsvolymer på knappt 5,2 miljarder kronor. De bolag som noterats på denna handelsplats är i genomsnitt betydligt större.

Sedermera tillsammans med MCL har genomfört fem börsnoteringar, tre på Spotlight och två på First North. Det sammanlagda värdet på kapitalanskaffningar som genomförts i samband med börsnoteringarna ligger på 154 miljoner DKK.

Företrädesemissioner och optionsinlösningar under fjärde kvartalet

Över 200 nyemissioner och optionsinlösen har genomförts i noterade bolag på börsen. Klimatet har varit gynnsamt till följd av en uppvärderad börs. Sedermera har varit inblandat i följande transaktioner och tagit in följande summor:

  • Initiator Pharma optionsinlösen (TO 2), 8,9 miljoner kronor före transaktionskostnader
  • Beowulf Mining företrädesemission, 83 miljoner kronor före transaktionskostnader
  • Spectrum One optionsinlösen (TO 2), 65,3 miljoner kronor före transaktionskostnader
  • Scandion Oncology optionsinlösen (TO 1), 12,3 miljoner kronor

Sammanlagt uppgår kapitalet som tagits in till knappt 170 miljoner kronor.

Om man till detta lägger summorna från nyemissioner har Spotlight Group deltagit i transaktioner på 324 miljoner kronor i samband med IPO:er, nyemissioner och optionsinlösen. (Det kan tillkomma transaktioner från Nordic Issuing samt ytterligare ej offentliggjorda transaktioner).


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Spotlight: Många nya bolag till börsen under Kv4 2020