Main menu button

Mrkt BUZZ Spotlight: SME Growth Market-status stärker positionen

2 okt 2020

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Spotlight Group 2 oktober 2020


Spotlight Group (gruppen) meddelade i veckan (den 29 september 2020) att Spotlight Stock Market erhållit SME Growth Market-status. Vi bedömer att detta stärker Spotlight Stock Markets position som MTF-operatör och över tid kan bidra till tillväxt i antalet listade företag. Ett ökat intresse för att söka tillväxtkapital via allmänheten gynnar även gruppens övriga verksamhetsgrenar.

En SME Growth Market är en egen typ av MTF och ett initiativ från EU med syftet att underlätta för SME-bolag att växa med hjälp av kapital från allmänheten. Initiativet har sitt ursprung i det faktum att allmänt kapital och investeringar i mindre tillväxtbolag är viktigt för ekonomisk tillväxt över tid.

Att Spotlight Stock Market nu är en registrerad SME Growth Market innebär att marknadsplatsen kan implementera ett regelverk som är gemensamt för alla SME Growth Markets i Europa. Detta gemensamma regelverk är i sin tur framtaget för att underlätta den administrativa bördan vid listningar och kapitalanskaffningar som i sin tur ska stimulera intresset bland bolagen.

Ett underlättat och gemensamt regelverk för alla marknadsplatser i Europa med SME Growth Market-status kan också ge en skjuts till antalet utländska bolag som väljer att listas i Sverige och på Spotlight Stock Market. Det då svenska investerare är vana vid att investera i småbolag och att likviditeten är förhållandevis god. Det finns också enskilda sektorer för vilka svenska investerare har en god förståelse och en påvisad vilja att investera inom – då tänker vi främst på Life Science, inkluderat Biotech i tidig fas och Medtech, men också spel/spelutveckling och iGaming.

För att utländska SME-bolag skall nå ut till svenska investerare är det rimligtvis fördelaktigt att anlita rådgivare med lokal närvaro och ett etablerat lokalt nätverk. Gruppens verksamhetsgren, Sedermera, kan således också gynnas av Spotlight Stock Markets nya status. Via korsförsäljning kan detta även medföra tillväxt för MCL och Nordic Issuing.

Dock skall noteras att lättnaderna i dag är förhållandevis små och rör bland annat krav på prospekt och MAR. Lättnaderna är också fortfarande oklara vilket gör dem svåra att faktiskt agera på. Rimligtvis kommer detta tydliggöras över tid. Med detta tror inte vi att SME Growth Market-statusen isolerat kommer innebära ett omgående inflöde av utländska (eller svenska) bolag – men förutsättningarna har förbättrats.

Fortsatt uppsida i aktien

I skrivande stund handlas Spotlight Group till 31,6 kronor per aktie. Det motsvarar ett P/E-tal om 22,4x vinsten 2019 och 13,8x vår prognostiserade vinst under 2020. Data från Thomson Reuters Eikon visar att listade finansiella rådgivare handlas till ett rabatterat medianvärde för P/E-talet om 25,0x rullande 12 månaders vinst. Givet att gruppen har en hög andel återkommande intäkter under Spotlight Stock Market och en påvisad förmåga att på kort sikt stå emot ett oroligt klimat på marknaden kan aktien förefalla billig.

I vår grundanalys publicerad den 3 september 2020 (läs här) beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 37,7 kronor i ett basscenario. Det motiverade värdet motsvarar P/E 26,8x vinsten 2019 och 16,5x prognostiserad vinst 2020.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Spotlight: SME Growth Market-status stärker positionen