Main menu button

Mrkt BUZZ: Vinstvarning i kölvattnet av oroligheter

7 mar 2022

Läs hela kommentaren nedan.

Mrkt BUZZ Spotlight Group 7 mars 2022


Analys Spotlight Group

I dag flaggade Spotlight Group för ett negativt EBITDA-resultat inom intervallet 7-12 miljoner kronor under första kvartalet 2022 i kölvattnet av försämrat marknadsklimat. Vår tidigare prognos i analysuppdateringen publicerad den 28 februari för EBITDA-resultatet var minus 3,7 miljoner kronor.

Ovisshet kring utvecklingen medför också att bolaget kommer reducera sin kostnadsbas med minst 20 miljoner kronor per år. Det motsvarar knappt drygt 14 procent av allmänna administrationskostader 2021 och 12,5 procent av vår prognos 2022. Förslaget om en utdelning om 2,20 kronor per aktie dras också tillbaka. 

Aktien faller också tillbaka kraftigt under pågående handel. Som visas i graf nedan har aktien fallit ned genom 65-nivån. Nästa nivå på nedsidan finns runt 57,5 följt av 50,0 kronor.

I den senaste analysuppdateringen publicerad den 28 februari 2022 nedreviderades vårt motiverade värde till 73,5 kronor från tidigare 76,6 kronor. Efter initiala justeringar i samband med vinstvarningen beräknas ett nytt motiverat värde per aktie till 64,8. Nedjusteringen är främst kopplad till lägre intäkter och lönsamhet från Sedermera och Spotlight Stock Market.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Jonatan Andersson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Mrkt BUZZ: Vinstvarning i kölvattnet av oroligheter