Main menu button

Mrkt BUZZ Zinzino: Fortsatt styrka i kv3

7 sep 2022

Analys Zinzino

Zinzino hade ett ljummet andra kvartal 2022 med lönsamhet under vår förväntan. De preliminära försäljningssiffrorna för maj visade dock på en återhämtning i tillväxttakten som på årsbasis uppgick på 3,3 procent. Under juli tilltog tillväxten till 9,7 procent. En tilltagande tillväxt bekräftades i de preliminära försäljningssiffrorna för augusti där tillväxten uppgick till starka 15,8 procent.

Utvecklingen i Norden, Centraleuropa och APAC kan bedömas som de viktigaste marknaderna för caset. Dessvärre fortsätter Norden att hämma bolagets utveckling. Men som visas i tabell nedan var Norden den enda marknaden som visade upp negativ tillväxt. Det är klart positivt att Centraleuropa accelererar tillväxten (till 35 procent i augusti jämfört med 25 procent i maj och 23 procent i juli). Det samtidigt som APAC för andra månaden i rad kan visa på mycket stark tillväxt (68 procent i augusti och 52 procent i juli). Detta indikerar att trögheter som bolaget upplevt på denna marknad börjar släppa. Notera även Nordamerika som sticker ut med en tillväxt på 113 procent.

Baserat på de starka försäljningssiffrorna som redovisats hittills för det tredje kvartalet höjer vi motiverat värde per aktie i ett basscenario marginellt till 41,8 kronor (41,4). Lönsamheten under innevarande kvartal hamnar dock än mer i fokus.

Läs vår senaste analysuppdatering här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Zinzino: Fortsatt styrka i kv3