Main menu button

Preview SBB i Norden: Säljer och konsoliderar för högre rating

29 jun 2022

Läs hela preview här:

Preview_SBB Norden 29 Juni 2022


SBB har börjat sälja fastigheter och övriga tillgångar för att frigöra likvida medel och stärka sin finansiella ställning. Till följd av ett högre ränteläge och en lägre värdering av andra fastighetsbolag sänker vi vår riktkurs för Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens (”SBB”) stamaktie från tidigare 59 kronor till 47 kronor per aktie i Bas-scenariot.

Har börjat nettosälja fastigheter under 2022

SBB flaggade i samband med kv1/2022-rapporten för att koncernen ska nettosälja fastigheter under resten av 2022. Den 24 juni avyttrades ett ägarlån i Svenska Myndighetsbyggnader eller SMB (ett JV) till Kåpan som är den andra ägaren av samriskbolaget, för 1465 miljoner kronor. Avsikten är att även sälja SBB:s 50%-iga ägarandel i SMB, som är bokförd i ca 1,7 miljarder kronor, senast den 31 december 2022. Den 22 juni annonserade SBB en försäljning av fastigheter i Halmstad och Landskrona för 436 miljoner kronor. Totalt har SBB annonserat nettoförsäljningar av fastigheter för ca 3,3 miljarder kronor under andra kvartalet 2022 inklusive ett större bestånd i Norge.

SBB:s aktiepost i JM har också varit i fokus, då börsvärdet understiger SBB:s bokförda värde med ca 2,5 miljarder kronor. SBB har tagit fram en värdering stödd av flera rådgivare som stödjer nuvarande värdering av JM-posten i koncernens balansräkning. Ur ett kassaflödesperspektiv vore det dock bättre för SBB att ha fler helägda fastigheter och bolag, eftersom intressebolagen ger lägre utdelning än SBB:s redovisade resultatandelar.

Vi drar ned våra ackumulerade värdeökningsprognoser för SBB:s fastigheter under perioden kv2-kv4 2022 från ca 4,7 miljarder kronor till ca 2,2 miljarder kronor till följd av det stigande ränteläget. Vi bedömer att värdeökningsvinster på fastigheterna framöver i stort sett kommer att motsvaras av projektutvecklingsvinster kopplade till förbättrade driftnetton i fastigheterna.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Preview SBB i Norden: Säljer och konsoliderar för högre rating