Main menu button

TA, Boozt: Tecken på att stödet håller

17 sep 2021

Läs hela TA-analysen här:

TA Boozt, 17 september 2021


Boozt-aktien har fallit tillbaka sedan toppnoteringen i mitten av april. Samtidigt har bolaget i samband med den andra kvartalsrapporten justerat upp sina tillväxtmål för helåret till inom intervallet 27,5-32,5 procent (från tidigare 25-30 procent). Men som framgår i grafen nedan handlas Boozt-aktien vid stöd kring 160 kronors-nivån där aktien studsat flertalet gånger under året. Värt att notera är också den positiva divergensen mellan aktiekursen och MACD. Till detta kan en fallande triangelformation tydas, vilka tenderar att brytas på uppsidan.

Från ett tekniskt perspektiv finns alltså indikationer på att en kursuppgång kan ligga i korten. Dock kvarstår EMA9 och MA20 (röd-streckad linje och rosa linje) att brytas på uppsidan för att den korta trenden skall bli positiv. Ett uppställ genom dessa nivåer skulle reducera risken från ett tekniskt perspektiv.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

TA, Boozt: Tecken på att stödet håller