Main menu button

TA, Boozt: Vid stöd under fallande momentum

23 feb 2021

Läs hela TA-analysen här:

TA Boozt 23 feb 2021


Boozt har fallit tillbaka från toppen och handlas nu vid stöd i form av den stigande trendlinjen och Fib 23,6. Detta kan möjligen ses som ett intressant läge att kliva på för den riskbenägna. Momentum är dock fallande och vid brott på nedsidan finns nästa nivå runt 160 kronor.

2020 var ett bra år för Boozt som växte till förbättrad lönsamhet. Antalet aktiva kunder på Boozt.com har nu passerade två miljoner samtidigt som kundbetygen är kvar på höga nivåer. Det medför goda utsikter för att nytillkomna kunder ska fortsätta att handla på Boozt. När marknadsförutsättningarna sakta återgår till ett normalläge kommer rimligtvis en del av de nytillkomna kunderna att återgå till butikerna. Men när restriktioner och smittrisk kommit ned ökar också behovet av nya kläder. Det kommer sannolikt öka antalet beställningar per kund som vi tror mer än väl kan väga upp för tappet av kunder till butikerna.

Som framgår i grafen nedan har aktien fallit tillbaka från toppen i februari. Aktien befinner sig nu vid stöd i form av den stigande trendlinjen liksom Fib 23,6. Vid studs kan tidigare toppnotering runt 200-nivån utmanas. Samtidigt är momentum fallande, vilket framgår av MACD. Notera även den negativa divergens mellan MACD och aktien. Vid brott på nedsidan finns nästa nivå runt 164 i form av MA100 följt av Fib 38,2 strax under 160 kronor.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

TA, Boozt: Vid stöd under fallande momentum