Main menu button

TA Spotlight Group: Läge att kliva på, eller darra?

23 sep 2021

Läs hela TA-analysen här:

TA Spotlight Group, 23 sep 2021


Spotlight Group har gått som en raket sedan listningen i september 2020. Pris per aktie i spridningen inför listningen var 22,1 kronor. I skrivande stund handlas aktien till 101 kronor. Uppgången har drivits på av god utveckling rörande både intäkter och lönsamhet.

Som framgår i graf nedan har dock aktien fallit tillbaka från toppnoteringen i mitten på september 2021 samtidigt som MACD genererat en svag säljsignal. Aktien var också nere nära stöd i form av golvet på den stigande trendkanalen. Kring denna nivå, runt 95 kronor, finns ett starkt stöd, som utöver golvet på den stigande trendkanalen utgörs av stigande MA50 (röd linje) och Fib 23,6. Är detta läge att kliva på?…eller är det tvärtom läge att börja bli lite nervös? Vid ett eventuellt brott på nedsidan finns nästa nivå kring 90 kronor, där MA100 möter upp. Strax därunder befinner sig Fib 38,2 runt 85 kronor som en möjlig anhalt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

TA Spotlight Group: Läge att kliva på, eller darra?