Main menu button

Uppföljning Boozt: Med fortsatt tillväxt i kikaren

17 feb 2021

Läs hela uppföljningen här:

Uppdatering Boozt 17 feb 2021


Med draghjälp från smittrisk och restriktioner i kölvattnet av Covid-19 kunde Boozt visa upp en stark tillväxt upp om 27,3 procent för helåret 2020. En stor och växande kundbas skapar förutsättningar för tillväxtresan att fortsätta under 2021. Det med hjälp av en tilltagande shoppingfrekvens även när marknadsförhållandena sakta återgår till ett normalläge. Vi uppdaterar motiverat värde i ett basscenario till 193 kronor per aktie (179).

Stark avslutning på 2020

Boozt hade en stark avslutning på 2020 och växte under det fjärde kvartalet med höga 35,8 procent. Under helåret redovisades en nettoomsättning på 4 359 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 27,3 procent. Det kan jämföras mot vår prognos på 26,5 procent. Investeringar i Autostore-lagret har reducerat andelen hanteringskostnader som tillsammans med ett tydligt uppställ i bruttomarginalen fick den redovisad rörelsemarginal att öka med 1,5 procentenheter till 4,2 procent för helåret. Justerat för kostnader av engångskaraktär var den justerade EBIT-marginalen 6,7 procent. Vår prognos låg på 6,2 procent. Vinst efter skatt ökade också kraftigt, med 142 procent till 132,8 miljoner kronor.

Tillväxtresan väntas fortsätta under 2021

Antalet aktiva kunder på Boozt.com har nu passerade två miljoner samtidigt som kundbetygen är kvar på höga nivåer. Det medför goda utsikter för att nytillkomna kunder fortsätter att handla på Boozt. När marknadsförutsättningarna sakta återgår till ett normalläge kommer rimligtvis en del av de nytillkomna kunderna att återgå till butikerna. Men när restriktioner och smittrisk kommit ned ökar också behovet av nya kläder. Det kommer sannolikt öka antalet beställningar per kund som vi tror mer än väl kan väga upp för tappet av kunder till butikerna. Som också framgår i kvartalsrapporten har lanseringen av varukategorin Home presterat över bolagets förväntningar. Home, tillsammans med Booztlet.com, kan också bli viktig tillväxtdrivare.

Reviderade prognoser och motiverat värde per aktie

Vi justerat upp vår tillväxtprognos för 2021 till 22,0 procent från tidigare 19,5 procent. Samtidigt räknar vi med en lägre bruttomarginal under 2021, då i förhållande till 2020. Men med besparingseffekter från bland annat hemtagningen av personalförsörjning till hanteringscentret tror vi att den redovisade rörelsemarginalen kan bibehållas runt 4,2 procent. Fram till 2025 räknar vi med att rörelsemarginalen ökar till runt 7,3 procent. Genom att kombinera en kassaflödesvärdering med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 193 kronor (179) för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Uppföljning Boozt: Med fortsatt tillväxt i kikaren