Main menu button

Uppföljning H&D Wireless: Lägre intäkter än väntat bakom kursnedgång

2 nov 2020

Läs hela uppföljningen här:

Uppföljning H&D Wireless kv3 2020, 2 nov 2020


Intäkterna i kv3/2020 blev lägre än väntat och förklarar kursnedgången efter rapportens offentliggörande. Men kostnaderna var samtidigt lägre än våra prognoser. Vi justerar ned vår riktkurs till 0,84 kronor/aktie i Bas-scenariot (tidigare 1,01 kronor /aktie).

Bättre fart i fabrikerna först från september

Det tredje kvartalet 2020 präglades av korttids-permitteringar av såväl bolagets som industrikundernas personal. Först från september började fordonsindustrin att producera i full takt igen. Detta har förskjutit beställningar av GEPS-lösningar och liknande längre fram tiden, även om intresset från kunderna är fortsatt stort. Vi hade inte justerat ned våra intäktsprognoser i tillräcklig mån för detta, men bolagets kostnader blev också lägre i kv3/2020.

Bolagets intäkts-/kostnadskvot låg på 0,36 ggr under kv3/2020, vilket innebär att det är en bit kvar till break-even. Nyemissionen av aktier på netto ca 21,5 miljoner kronor stärkte bolagets kassa i oktober 2020.

Parallella spår för försäljningstillväxt

H&D Wireless har kommit långt med piloter och konceptvalideringar hos ett flertal stora svenska industriföretag, där Scania varit mest synliga. Volvo Personvagnar tecknade tidigare under året ett 6-månadersavtal för GEPS for Industry – Fleet Management.

Ett genombrott bör komma under 2021, förutsatt att industrin inte tvingas till nya nedstängningar. Ett genombrott kan medföra en fullskalig implementation som motsvarar tiotusentals enheter med ett ordervärde mellan 10-50+ miljoner kronor över en avtalstid på 2-5 år.

Vid sidan av det får H&D Wireless intäkter via partnerförsäljning av IoT-moduler samt av mjukvaran Casat riktad mot monteringslinan i fordonsfabriker. Partnerförsäljningen av IoT-moduler avser potentiella kunder utanför Norden och ska ske parallellt med att H&D Wireless lyckas växa med sina internationella industrikunder i Norden till deras fabriker i övriga världen.

Värdering av aktien

Vi justerar ned vår intäktsprognos för helåret 2020 från 26,7 miljoner kronor till 24,1 miljoner kronor. Samtidigt höjer vi vår intäktsprognos för H&D Wireless från 31,7 miljoner kronor till 35,6 miljoner kronor.

I vår DCF-värdering kommer vi fram till ett motiverat värde om 0,84 kronor per aktie i Bas-scenariot. Detta är en nedjustering från tidigare 1,01 kronor. I Bear-scenariot beräknas ett värde om 0,32 kronor per aktie och 1,62 kronor i ett Bull-scenario. Aktien värderas idag alltså med 39 procent rabatt relativt vårt DCF-värde i Bas-scenariot.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Uppföljning H&D Wireless: Lägre intäkter än väntat bakom kursnedgång