Main menu button

Uppföljning Spotlight: Goda utsikter och extrautdelning på tapeten

23 feb 2021

Läs hela uppföljningen här:

Uppföljning Spotlight Group kv4 2020, 23 feb 2020


Analys Spotlight Group

Spotlight Group redovisade en stark tillväxt om 13,7 procent under 2020 till förbättrad lönsamhet. Givet en stark finansiell ställning är en utdelning om 2,0 kronor per aktie föreslagen. Utsikterna för 2021 ser goda ut givet fortsatt hög handelsaktivitet och ett bra börsklimat. Vi höjer motiverat värde i ett basscenario till 39,1 kronor.

Bra tillväxt till förbättrad lönsamhet

Under 2020 redovisade Spotlight Group en nettoomsättning på 140,4 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 13,7 procent. Det är en stark siffra givet ett tapp i antalet listade företag och en stundvis haltande marknad i spåren av Covid-19. Nettoomsättningen var samtidigt något under vår prognos på 143,0 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet landade på 15,3 miljoner kronor. Resultat efter skatt kom in på 11,4 miljoner kronor och ökade med 56,6 procent relativt 2019. Med en lägre nettoomsättning än väntat var också lönsamheten något under vår prognos.

Med stark finansiell ställning föreslås extrautdelning

Bolaget har förslagit en utdelning per aktie om 2,0 kronor, då inkluderat en extrautdelning om 0,9 kronor. Givet ett starkt fritt kassaflöde samt likvida medel om 42,6 miljoner kronor vid utgången av 2020 bedömer vi att utdelningen är genomförbar utan att hämma bolagets tillväxtplaner samtidigt som bolaget kan behålla en stark finansiell ställning.

Fortsatt goda utsikter, nya initiativ och höjt motiverat värde

Antalet listade företag på Spotlight Stock Market backade till 164 vid utgången av 2020, från 178 vid utgången av 2019. Ökad handelsaktivitet och handelsrelaterade intäkter vägde dock upp för nedstället i antalet listade företag. Handelsaktiviteten är fortfarande hög, vilket innebär att förutsättningar finns på plats för att handelsintäkterna skall fortsätta komma in på nära samma nivåer. Med stigande börser är klimatet för kapitalanskaffningar och IPO:er gott, vilket också underlättar det för Sedermera att upprätthålla sitt momentum.

Givet de goda förutsättningarna har vi justerat upp våra prognoser en aning. I vår DCF-modell beräknas ett motiverat värde per aktie om 39,1 kronor (36,3) för de kommande 6-12 månaderna, efter utdelning om 2,0 kronor per aktie. Lönsamheten rör sig i rätt riktning men är kvar en bra bit under sektorkollegor inom både finansiell rådgivning och marknadsplatser. Initiativ, så som förändring i koncernstruktur och nya affärsben kan dock bidra till både ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Genomförs och lyckas satsningarna skapas uppsida i aktien.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Uppföljning Spotlight: Goda utsikter och extrautdelning på tapeten