Main menu button

Analys InCoax, kv2 2021: God orderingång och bruttomarginal i kvartal 2

24 aug 2021

Läs hela uppdateringen här:

Uppföljning InCoax kv2 2021, 24 aug


InCoax Networks resultat för andra kvartalet 2021 blev aningen bättre än våra prognoser, justerat för högre aktiverade utvecklingskostnader. Beställningarna från bolagets Tier2-operatör fortsätter att komma in (5 plus 6,4 miljoner kronor). Utfallet av fälttester med den betydligt större Tier 1-operatören under kv3 2021 blir avgörande för resultatutvecklingen längre fram. Utfallet under kvartalet resulterar i att vi höjer prognoserna för innevarande år, liksom för 2022. Mot bakgrund utav detta justerar vi upp det motiverade värdet till 7,40 kronor per aktie (6,71).

Intäkter på 5 miljoner kronor redan under andra kvartalet

InCoax fakturerade cirka 4,85 miljoner kronor under andra kvartalet 2021. Det var i linje med våra prognoser. Intäkterna kan hänföras till Fiber/LAN-operatören i USA av Tier 2-storlek, som även gav InCoax en följdorder värd 6,4 miljoner kronor i slutet av juni och som kommer att levereras under andra halvåret 2021. Bruttomarginalen på 62 procent redan i andra kvartalet 2021 var en positiv överraskning för oss. Vi hade räknat med en sådan lönsamhet först från början av 2023. Intäkter från Tier1-operatören i USA lär dröja till början av 2022, även om de då bör bli betydligt större. Lyckas man attrahera större volymaffärer hos Tier1-operatörer bedömer vi att tillväxten kan ta rejäl fart och dessutom få ringar på vattnet mot nya potentiella kunder i Europa och USA.

Den positiva överraskningen vad gäller bolagets bruttomarginal förklaras av en bättre produkt-och tjänste-mix under andra kvartalet, samtidigt som kostnaderna hålls under kontroll. Vi förväntar oss en något lägre marginal över de närmaste kvartalen (50% bruttomarginal i kv3 och 55% bruttomarginal i kv4/2021), men gläds åt att lönsamheten tydligt rör sig i rätt riktning.

Rörelseresultatet under det andra kvartalet 2021 landade på minus 5,,73 miljoner kronor jämfört med vår prognos om minus 8,18 miljoner kronor. Skillnaden förklaras till stor del av att bolaget hade större aktiverade utvecklingskostnader än våra estimat (4,1 miljoner kronor jämfört med 2,5 miljoner kronor).

Diskussioner förs med tre nya operatörer

Bolaget för sedan tidigare fördjupade diskussioner med tre operatörer, varav två är baserade i USA och en i norra Europa. I USA är trenden att det är Tier2-operatörer som tar kunder från kabelföretagen och sedan efterfrågar InCoax lösningar. För dessa Tier2-operatörer är testtiden kortare, vilket kan leda till leveranser redan inom sex månader.

Prognosjusteringar motiverar höjd riktkurs

Vi höjer våra intäktsprognoser för helåret 2021 från 31,5 till 37,5 miljoner kronor samt med 7 procent till 66,4 miljoner kronor helåret 2022. Vi minskar sedan den antagna intäktsökningen till 4 procent för helåret 2023 och ungefär samma intäktsprognos för 2024. Resultatet följer med enligt av oss antagen kostnadsstruktur med 60 procent bruttomarginal från och med första kvartalet 2022. Givet dessa nya prognoser samt ett lägre avkastningskrav kommer vi fram till ett DCF-värde och riktkurs om 7,40 kronor per InCoax-aktie i Bas-scenariot, jämfört med tidigare 6,71 kronor per aktie.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys InCoax, kv2 2021: God orderingång och bruttomarginal i kvartal 2