Main menu button

Analys Zazz Energy: Försenad återstart av Amfilochia

30 jun 2023

Zazz Energy meddelade igår, den 29 juni 2023, att återstarten av Amfilochia-anläggningen försenas tills omkring den 15 augusti 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 30 juni 2023. Bakgrunden för den senarelagda återstarten är enligt bolaget att den tidigare tidsplanen var för optimistisk i kombination med leveransförseningar.

Till följd av förseningen sänker Carlsquare Equity Research motiverat värde per aktie till 0,48 kronor per aktie. Det är marginellt ned från tidigare 0,50 kronor per aktie som baserades på antagandet om att Amfilochia-anläggningen började generera intäkter f.om. början på kv3. Vi anser risken för ytterligare förseningar av återstarten som stor och väljer därför en återhållsam linje för kv3. I vårt uppdaterade scenario utgår vi därför från antaganden om 0 kronor i omsättning under kv3, ned från tidigare prognos om 3,7 MSEK.

Vi återupprepar att risken kring Zazz Energy fortfarande är hög men att det till trots en sänkt riktkurs fortfarande finns potential för bra avkastning i aktien för riskbenägna investerare.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zazz Energy: Försenad återstart av Amfilochia