Main menu button

Analys Observit, kv2 2023: Stark utveckling från mjukvarubolag

22 aug 2023

I dag offentliggjorde Observit sin delårsrapport för kv2 2023. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck.

  • Vid utgången av kv2 2023 uppgick kvartalsvisa återkommande mjukvaruintäkter (QRR) till 4,0 MSEK, motsvarande en tillväxt på 21,8% och årliga återkommande mjukvaruintäkter (ARR) på 16,0 MSEK. Vid utgången av 2023 räknade vi med en ARR på 17,1 MSEK.
  • Kvartalets nettoomsättning uppgick till 10,4 MSEK, motsvarande en tillväxt på 42,1%. Under årets första 6 månader uppgick nettoomsättningen till 21,6 MSEK. För helåret 2023 räknade vi med en nettoomsättning på 45,2 MSEK.
  • Kvartalets EBITDA-resultat uppgick till minus 0,5 MSEK. Motsvarande siffra för årets första 6 månader är plus 0,7 MSEK. Under helåret 2023 räknade med ett EBITDA-resultat på 2,2 MSEK, motsvarande en marginal på 4,5%.
  • Under kv2 2023 uppgick det fria kassaflödet till minus 1,3 MSEK och under årets första sex månader till minus 1,1 MSEK. På helåret räknar vi med ett fritt kassaflöde om minus 1,3 MSEK. Vid utgången av kv2 2023 uppgick kassan till 1,1 MSEK.

Sammantaget är det vår bedömning att bolaget utvecklas nära i linje med våra helårsprognoser, även om det är en bit kvar. Kassan är som väntat tunn. Dock, givet ett motiverat värde i initieringsanalysen om 0,28 kronor per aktie bör aktien stiga på rapporten.

Läs senast analys här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Observit, kv2 2023: Stark utveckling från mjukvarubolag