Main menu button

Analysuppdatering Ecoclime, kv4 2022: Mycket starkt kvartal för Cirkulär Energi

20 feb 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Analys Ecoclime

Ecoclime redovisade högre intäkter än väntat i kv4 2022, där affärsområde Cirkulär Energi fakturerade nästan lika mycket som Smarta Fastigheter. Samtidigt var Ecoclimes resultat i kv4 2022 lägre än väntat, både på brutto- och rörelseresultatnivå. Utsikterna för bolagets försäljning av energisparande produkter och tjänster ser fortsatt goda ut, trots en svag svensk byggkonjunktur.

Cirkulär Energi med Evertherm hade ett starkt kv4 2022

Ecoclime-koncernens nettoomsättning i kv4 2022 översteg vår prognos med 8 procent. Det affärsområde som överraskade mest var Cirkulär Energi där ett stort antal leveranser av Evertherm SEW har skett under kvartalet, även om faktureringen har släpat efter. Cirkulär Energi nådde med sina 38 miljoner kronor i omsättning nästan samma nivå som Smarta Fastigheter med 41 miljoner kronor.

 Samtliga affärsområden nådde ett positiv justerat EBITDA-resultat i kv4 202. Men det var bara Smarta Fastigheter och Cirkulär Energi som nådde över nollstrecket med någon större marginal, medan Inomhusklimat (som backade 11% i nettoomsättning i kv4 2022) hamnade precis över. Lönsamheten inom samtliga affärsområden understiger väsentligt ledningens målsättning. Inom några år bör det enligt vår uppfattning vara möjlighet för Ecoclime-koncernen att nå en rörelsemarginal på omkring 15%.

 Goda förutsättningar för tillväxt, men byggkonjunkturen dämpar

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt för Ecoclime de närmaste åren. Detta mot bakgrund av att fastighets- och byggbolagen behöver reducera sina energiemissioner av hållbarhetsskäl, samtidigt som de har mycket starka ekonomiska incitament att spara driftskostnader för att därigenom öka sina fastighetsvärden. Högre energipriser ger incitament till fastighetsägare att låta energieffektivisera sina fastigheter.

Byggkonjunkturen i Sverige har försvagats avsevärt, vilket påverkar orderingång och omsättning negativt främst för Ecoclime VVS-installationsbolag. En vändning uppåt i byggkonjunkturen bedöms inte infalla förrän 2024. Ecoclime har dock möjlighet (enligt ovan) att växa snabbare än marknaden framöver med sina energibesparande produkter och tjänster.

Ny riktkurs 9,50 kronor per aktie i Bas-scenariot

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av tre modeller. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser med 40 procent vikt samt jämförande nyckeltal med fem branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA med vardera 30 procent vikt. Med dessa förutsättningar beräknas ett motiverat värde på 9,5 kronor per aktie i bas-scenariot (10,9). Förändringen beror på lägre intjäningsförmåga för Ecoclime vid starttidpunkten för vår DCF-kalkyl och ett högre avkastningskrav. Samtidigt har relativ-värderingen av jämförbara bolag blivit något högre. I vårt Bear-scenario blir riktkursen 7,3 kronor per aktie (8,4 kronor) och i Bull-scenariot 12,0 kronor per aktie (13,4 kronor).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering Ecoclime, kv4 2022: Mycket starkt kvartal för Cirkulär Energi