Main menu button

Analysuppdatering Kancera, kv4 2022: Cancerstudie förväntas starta inom kort

15 mar 2023

Analys Kancera

Läs hela analysuppdateringen här:


Carlsquare Equity Research höjer motiverat värde för Kancera sedan bolaget den senaste tiden har uppnått två viktiga delmål för den kliniska utvecklingen av fraktalkinprojektet. Hjärtinfarktstudien är fullrekryterad med förväntad resultatavläsning under kv3 2023. En studie i avancerad äggstockscancer startar också inom kort där vi förväntar oss tidiga effektresultat redan nästa år.

På tröskeln till studiestart i cancer

Under innevarande halvår planerar Kancera att starta två nya kliniska studier: i) en fas Ib/IIa i patienter med äggstockscancer som behandlas med KAND567 i kombination med carboplatin ii) en fas Ia-studie med KAND145 i friska frivilliga. Nyligen gav det svenska läkemedelsverket sitt godkännande för att genomföra cancerstudien. Ansökningar till de danska och norska läkemedelsverken skickade sin in i januari. Även om det är en liten studie kommer den att ge en första indikation om Kanceras fraktalkinhämmare kan hämma resistens mot platinumbaserad kemoterapi i patienter med avancerad äggstockscancer enligt bolagets hypotes. Det senare är en indikation där behandlingsalternativen tyvärr är begränsade i dagsläget men där den kommersiella potentialen för nya behandlingar i gengäld är betydande.

Färdigrekryterad hjärtinfarktstudie höjer temperaturen inför H2

Häromveckan meddelade Kancera dessutom att hjärtinfarktstudien FRACTAL är färdigrekryterad. Därmed har nedräkningen till presentation av övergripande resultat (förväntas kv3 2023) börjat. Det är en binär händelse där vi bedömer att ett positivt utfall motsvarar en tydlig positiv trend i kliniska effektparametrar jämfört med placebo. I ett sådant scenario (bull case) bedömer vi att aktien kan flerdubblas på kort tid. Omvänt, i ett negativt scenario (bear case) där utfallet inte ger stöd för vidare utveckling inom hjärtinfarkt, ser vi en risk för en åtminstone temporär större nedgång (+30 procent). Ett breddat kliniskt program till cancer gör dock Kancera mindre beroende av en enskild indikation vilket allt annat lika borde mildra risken i aktien.

Ytterligare kapitaltillskott möjligt i vår

Vi höjer motiverat värde i basscenariot med cirka 15 procent till 4,7 (4,1) SEK per aktie med hänsyn till att fraktalkinprojektet fått klartecken för kliniska studier i Sverige i äggstockscancer och då vi gör något mer optimistiska försäljningsantaganden. Vi tror att godkännande i Danmark och Norge borde följa efter inom kort. Vi bedömer att Kancera har en lägre värdering än andra bolag i motsvarande utvecklingsskede.

Under hösten 2022 genomförde Kancera en företrädesemission om 46 MSEK. Den finansiella ställningen kan förstärkas ytterligare om utestående teckningsoptioner, med teckningsperiod i maj och lösenpris tre kronor per aktie, utnyttjas i hög grad.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering Kancera, kv4 2022: Cancerstudie förväntas starta inom kort