Main menu button

Mrkt BUZZ Zinzino: Stark försäljning i väntan på rapport

3 feb 2023

Analys Zinzino

I dag (3 februari 2023) presenterades preliminära försäljningssiffror för januari 2023. På gruppnivå redovisades intäkter på 129,1 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 17,5 procent. Det var 9,3 procent över vår prognos på 118,1 miljoner kronor. Den viktiga marknaden Centraleuropa växte på årsbasis med 55 procent samtidigt som intäkterna i Norden fortsätter falla.

Den 28 februari 2023 rapporterar Zinzino siffror för det fjärde kvartalet 2022. Vi förväntar oss intäkter om 420 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 5,0 procent. Fokus ligger på lönsamhet. Vad gäller bruttomarginal räknar vi med att denna kommer in på 30 procent. Vi tror på att EBITDA kommer in på runt 24 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 5,7 procent.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Zinzino: Stark försäljning i väntan på rapport