Main menu button

Preview SBB kv4 2022: Bättre värderat än tidigare efter transaktioner

10 feb 2023

Läs hela preview här:


 

Analys SBB i Norden

SBB har stärkt upp sin finansiella ställning efter avyttring av 49% i Educo-portföljen till Brookfield. Efter de senaste månadernas kursuppgång och avknoppningen av Neobo handlas SBB-aktien inte längre med en lika stor rabatt jämfört med    övriga fastighetssektorn som tidigare. Vår nya riktkurs för SBB:s stamaktie i Bas-scenariot blir 26 (29) kronor.

Den 30 november 2022 annonserade SBB försäljningen för 49% av Educo-portföljen (utbildningsfastigheter) med 44,9 miljarder kronor i fastighetsvärde (+/- 1,2 miljard kronor i Earn-Out) med kanadensiska Brookfield som köpare. Transaktionen ger en köpeskilling om 9,2 miljarder kronor till SBB, där tillträde sker under kv1 2023.

Övriga två större transaktioner som SBB genomförde under kv4 2022 är försäljningen av 50% ägande i JV-bolaget Svenska Myndighetsbyggnader till Kåpan samt avyttring av 50% i ett annat JV-bolag med Aspelin Ramm jämte en angränsande fastighet i Gamlestaden, Göteborg.

Den 27 december 2022 knoppades bostadsbolaget Neobo av genom utdelning till SBB:s aktieägare. Neobo hade vi avknoppningen fastigheter till ett bokfört värde av ca 16 mdr kr och ett bokfört eget kapital på ca 8 mdr kr.   Avknoppningen har bidragit till att den tidigare stora rabatt som SBB-aktien handlades till relativt övriga fastighetssektorn har minskat.

Jämfört med vår senaste resultatuppdatering den 5 december 2022 har vi denna gång främst justerat för de bedömda resultat- och balanseffekterna som en följd av avknoppningen av Neobo.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Preview SBB kv4 2022: Bättre värderat än tidigare efter transaktioner