Main menu button

Grundanalys Neodynamics: Nästa generations biopsiinstrument

27 apr 2021

Läsa hela rapporten här (engelska):

Grundanalys Neodynamics, 24 april 2021


Analys Neodynamics

NeoDynamics är ett MedTech-företag som har utvecklat en ny generation av bröstbiopsiinstrument. Kommersiell introduktion pågår. Kliniska prövningar används för att få igång försäljningen. Läs vårt investment case (s. 3-8) följt av värderingsavsnittet (s. 32-36) för en kortare översikt.

En ny generation av instrument för bröstbiopsi

NeoDynamics har uppfunnit NeoNavia, som är ett eldrivet biopsiinstrument med tre engångsnålar som enkelt skär genom vävnad och placerar nålen på rätt plats utan att riskera att nålen skjuts förbi målet. Dess mikropulsteknik är patenterad. Den nya och för bolaget unika FlexiPulse-nålen ger 300 procent större prover i en vävnadsmodell. Den utvärderas i axillär biopsi (armhåla). Armhålan är en känslig del av kroppen, full av blodkärl och nerver, för vilken biopsiinstrument av standardformat inte är lämpliga.

Produktutvecklingen är klar och NeoNavia har erhållit CE-certifiering. Kommersialisering pågår; den första ordern erhölls under fjärde kvartalet 2020. Företaget är väl förberett för kommersialiseringen. Stora summor investeras i två kliniska prövningar med cirka 500 patienter mellan dem. Den viktiga FDA 510 (k)-ansökan (för den amerikanska marknaden) har försenats men ska lämnas in i mitten av 2021. Företagets största aktieägare, som är ett kinesiskt företag, kommer att ansvara för godkännande och försäljning i Kina.

Investeringscase

Enligt vår uppfattning är NeoDynamics som investeringscase beroende av att företaget lyckas på den amerikanska marknaden. Kliniska prövningar och försäljning till kliniker i Europa kommer till en början att vara viktiga som testplats och för användarreferenser. Vi förväntar oss att en klinisk prövning på den amerikanska marknaden inleds 2022 tillsammans med marknadsintroduktionen. Om denna lyckas kan det leda till ett partnerskap med ett större amerikanskt bolag omkring 2023. Denna partner bör kunna expandera försäljningen i USA snabbt, vilket skulle leda till att NeoDynamics blir kassaflödespositivt. Med tiden bör den europeiska och kinesiska marknaden gradvis komma ikapp den amerikanska marknaden och bidra med växande positiva kassaflöden. En försäljning av NeoDynamics till ett större MedTech-företag är troligt om kommersialiseringen lyckas i USA.

Värdering

Vi tror att aktien tyngs av den senaste riktade nyemissionen på cirka 90 MSEK från november förra året. Vi värderar företaget till 5,55 SEK i basscenariot. Vår värdering i Bear-scenariot är 2,90 SEK, medan vårt Bull-scenario är på 7,76 SEK. Jämfört med en grupp liknande svenska MedTech-företag har NeoDynamics ett lågt marknadsvärde och företagsvärde trots att det befinner sig i ett mer avancerat stadium.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Grundanalys Neodynamics: Nästa generations biopsiinstrument