Main menu button

Analys ALM Equity, kv1 2024: Bättre bruttoresultat trots lägre omsättning

30 maj 2024

Idag, torsdag 30 maj, offentliggjorde ALM Equity AB (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) sin rapport för första kvartalet 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser från våra prognoser.

Intäkter från Fastighetsutvecklings-och entreprenadverksamheterna kom in på 241 MSEK, vilket var 52% lägre än vi hade förväntat oss.

Bruttoresultatet blev trots en låg omsättning bättre än väntat, 35 MSEK jämfört med vårt estimat om 25 MSEK.

Resultat från intressebolagsandelar blev minus 22 MSEK jämfört med vår prognos om minus 30 MSEK.

Resultatet belastades av en nedskrivning av Besqab-innehavet (tidigare Aros Bostad) med 215 MSEK och förbättrades av en värdeökning om 1 MSEK på förvaltningsfastigheter.

Sammantaget ledde det fram till ett resultat efter finansnetto på minus 273 MSEK jämfört med vår prognos om minus 74 MSEK före denna kvartalsrapport.

ALM Equity redovisar ett substansvärde om 254 SEK per aktie per 31 mars 2024 jämfört med 281 SEK per aktie den 31 december 2023. Det minskade substansvärdet beror på en ökad nettoskuld i bolaget.

ALM Equity hade en kassa på 316 MSEK den 31 mars 2024, jämfört med 444 MSEK per 31 december 2023.

ALM Equity meddelade den 29 april att bolaget hade genomfört en riktad nyemission där 682 000 nya stamaktier emitterades till en kurs om 220 SEK per aktie vilket gav ett likviditetstillskott om 150 MSEK. ALM Equitys stamaktie föll från 282 SEK före beskedet till 214 SEK efter att denna nyhet publicerats. Detta trots att emissionen endast gav en utspädningseffekt på ca 4% inräknat de aktier som tillkommer vid fusionen med Svenska Nyttobostäder.

Läs vår senaste analysuppdatering här

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på ALM Equitys kv1 2024-rapport inom kort


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys ALM Equity, kv1 2024: Bättre bruttoresultat trots lägre omsättning