Main menu button

Analys Ecoclime, kv2 2023: 34 procent högre omsättning än väntat

17 aug 2023

Nu på morgonen offentliggjorde Ecoclime sitt resultat för kv2 2023. Nedan följer våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser. Dessa prognoser lades i samband med vår analysuppdatering efter bolagets kv1 2023-rapport. De har därefter justerats för antagna effekter av avyttringen av Hansson & Hansson Rör, vilket tillkännagavs den 15 maj 2023.

  • Nettoomsättningen på ca 90,6 miljoner kronor i kv2 2023 blev 34 procent bättre än vår prognos. Den organiska tillväxten för koncernen uppgick till 65 procent i kv2 2023, där affärsområdet Cirkulär Energi var bäst med 126 procent organisk tillväxt (!)
  • Bruttoresultat efter inköp av varor och förnödenheter blev 41,7 miljoner kronor jämfört med vårt estimat på 35,4 miljoner kronor, alltså ca 6 miljoner kronor bättre bruttoresultat än väntat.
  • Övriga externa kostnader och personalkostnader blev 3,6 miljoner kronor högre än väntat (utfall 40,2 miljoner kronor mot prognos 36,6 miljoner kronor).
  • Den negativa resultatandelen från intressebolag motsvaras av avyttringen av dotterbolaget Hansson & Hansson Rör under kv2 2023.
  • Koncernens nytillträdde VD, Krister Werner, guidar för en fortsatt stark tillväxt för bolagets affärsområden (främst gäller det Cirkulär Energi och Smarta Fastigheter). Denna positiva guidning sker trots att fastighets- och byggbranschen (en viktig kundgrupp för Ecoclime) har det kämpigt med stigande räntor och höga byggkostnader.

Läs vår senaste rapportuppföljning här

 Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på Ecoclimes kv2/2023-rapport inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

 

Analys Ecoclime, kv2 2023: 34 procent högre omsättning än väntat