Main menu button

Analys edyoutec, kv1 2024: Lägre omsättning och kostnader än förväntad

27 maj 2024

I dag offentliggjorde edyoutec sin delårsrapport för kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck från resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen minskade med 16,7% till 3,8 MSEK. Vår prognos låg på 7,1 MSEK. Utfallet var således signifikant lägre än våra förväntningar.
  • EBITDA-resultatet förbättrades från minus 2,3 MSEK till minus 0,3 MSEK. Det motsvarar en marginal om minus 7,0% (beräknat på nettoomsättning). Vår prognos låg på minus 2,3 MSEK. Utfallet var således bättre än våra förväntningar. Differensen är främst hänförlig till lägre än förväntade kostnader rörande inköp av tjänster samt lägre än förväntade externa kostnader. Justerat för utnyttjad mediarelaterad pott uppgår EBITDA till plus 0,35 MSEK enligt VD Eric De Basso.
  • Nettoresultatet ökade från minus 6,0 MSEK till minus 3,2 MSEK. Vår prognos för nettoresultatet låg på minus 5,1 MSEK och utfallet var därför starkare än våra prognoser.

Edyoutec har under kv1 2024 fördjupat samarbetet med publicisten MAF rörande utvecklingen och marknadsföringen av mobilspelet King Royale. Det tyska dotterbolaget Wegesrand har även undertecknat ett samarbetsavtal med österrikiska Edtech-bolaget Ovos media GbH avseende försäljning. Wegesrand och Ovos Media GmbH har arbetat ihop tidigare, men väljer nu att intensifiera samarbetet.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på edyoutec inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys edyoutec, kv1 2024: Lägre omsättning och kostnader än förväntad