Main menu button

Analys Future Gaming, kv2 2023: Potentiell uppsida i underskattat affiliatebolag

29 aug 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Under kv2 2023 har den starka utvecklingen i både omsättning och lönsamhet efter förvärvet av Fable Media fortsatt. Bolaget har under kvartalet beslutat att avveckla det olönsamma estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ. Carlsquare Equity Research ser Bolaget som underskattat givet de styrkebesked som uppvisats under det senaste året och höjer riktkursen från 8,6 SEK per aktie till 9,5 SEK per aktie inom de kommande 6 – 12 månaderna.

Effektiv affärsmodell inom affiliatemarknadsföring

Future Gaming Group International AB (”Future Gaming” eller ”FGG”) är ett bolag som utvecklar och investerar i tjänster inom affiliatemarknadsföring, dvs skaffar nya kunder åt speloperatörer mot en ersättning. Denna ersättning är fast per kund och/eller rörlig per aktivitet som de nya slutkunderna genererar. Affiliate-bolagen har en roll att utöva för speloperatörerna då deras marknadsföringskostnader ofta uppgår till 20–40 procent av bolagens intäkter. Future Gamings dotterbolag Phase One och Fable Media placerar annonser på andra portaler. Flertalet konkurrerande företag sätter i stället upp webbsidor som driver trafik till spelwebbplatser. I båda fallen får bolagen betalt för hur väl de lyckas. Andra vanliga sätt att driva trafik är att blogga om och recensera spelwebbplatser ur kundens perspektiv. För affiliate-bolag gäller det att fokusera på de mest effektiva sätten att marknadsföra sin uppdragsgivare, vilket inkluderar val av media men även av en målgrupp med en hög sannolikhet att börja spela hos operatören.

Tillväxt, lönsamhet och förbättring av den finansiella positionen

Från kv2 2022 till kv2 2023 har Future Gamings totala intäkter ökat med drygt 54 procent, från 15 till 23,2 miljoner kronor. Under kv2 2023 bevisade bolaget att den höga EBITDA-marginalen som uppvisats efter förvärvet av Fable Media håller i sig och levererade en marginal om cirka 53 procent. Under kv2 2023 påverkades finansnettot positivt med cirka 1,6 MSEK till följd av ytterligare återköp av obligationer. Bolaget har totalt lyckats köpa tillbaka utestående obligationer till ett nominellt belopp, inklusive kapitaliserad ränta, om cirka 30,6 miljoner kronor. Vi bedömer dock att den finansiella positionen med enbart 8,8 MSEK i kassan per den 30 juni 2023 kan stå i vägen för ytterligare större återköp. Kassan har under kvartalets gång minskat med cirka 2,9 MSEK till följd av obligationsåterköpen. Kassaflödet från den löpande verksamheten var dock starkt och uppgick till cirka 13,7 MSEK under kv2 2023.

Avvecklingen av Viistek Media förväntas inte signifikant påverka Bolagets omsättning. Viistek Media har enbart stått för mellan 5–10 procent av koncernens totala omsättning. Lönsamheten kan dock förbättras då Viistek uppvisat en årlig negativ EBITDA om cirka 1 MSEK.

Motiverat värde i ett basscenario 9,5 kronor per aktie

Carlsquare ser Future Gaming som ett undervärderat case där potentialen till en fortsatt tillväxt med höga marginaler finns efter den vändning Bolaget har lyckats genomföra det senaste året. Vi räknar med en stark tillväxt (CAGR) om 9,5 procent under perioden 2023 – 2032 med stabila EBITDA-marginaler på omkring 45 – 55 procent. Från och med kv2 2025 förväntas Future Gamings kassaflöde väsentligt förbättras i och med att tilläggsköpeskillingen till ägarna av Fable Media då är betald.

Genom att kombinera en kassaflödes- och jämförande värdering kommer vi fram till ett motiverat värde om 9,5 kronor per aktie i Future Gaming i vårt Bas-scenario. Detta motiverade värde (riktkurs) varierar från 7,9 kronor i ett Bear-scenario till 12,7 kronor i Bull-scenariot.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Future Gaming, kv2 2023: Potentiell uppsida i underskattat affiliatebolag