Main menu button

Analys H&D Wireless, kv2 2023: Förbättrad orderingång

11 aug 2023

Nu på morgonen offentliggjorde H&D Wireless sin rapport för det andra kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet samt övriga nyheter i rapporten:

  • Nettoomsättningen på 7,3 miljoner kronor blev 6 procent lägre än vår prognos.
  • Orderingången under kv2 2023 ökade till 5,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med 5,1 miljoner kronor för kv4 2022 och 1,9 miljoner under kv1 2023. Bolagets största kund, Avnet, står för huvuddelen av orderingången men bland beställaren återfinns även en icke-namngiven italiensk kund som anges vara av strategisk betydelse.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar blev minus 3,8 miljoner kronor jämfört med vår prognos om minus 4,2 miljoner kronor. Även om personalkostnaderna blev större än väntat, så var de totala kostnaderna exklusive avskrivningar 8 procent lägre än vår prognos.
  • Bolagets Intäkts/Kostnadstal förbättrades från 0,56 ggr i kv1 2023 till 0,64 ggr i kv2 2023.
  • Bolaget annonserade den 4 juli 2023 en till ca 70 procent garanterad företrädesemission om 26,5 miljoner kronor, där nya aktier får tecknas i relation nio nya till tio gamla till en kurs på 0,10 kronor per ny aktie. Samtidigt ligger bolagets burn-rate på ungefär 20 miljoner kronor i årstakt räknat på första halvåret 2023.

Läs vår senaste rapportuppföljning här

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på H&D Wireless kv2 2023-rapport inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys H&D Wireless, kv2 2023: Förbättrad orderingång