Main menu button

Analys Observit: Lönsamt mjukvarubolag lägger in nästa växel

18 apr 2023

Läs hela initieringsanalysen här:


Analys Observit

Mjukvarubolaget Observit har utvecklat ett manageringssystem för stora nätverk av trygghetskameror med fokus på kollektivtrafik. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige med kunder som Nobina. Med ett stärkt team ska expansion, merförsäljning och ett nytt kundsegment driva tillväxten. Som noterat bolag beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 0,28 kronor.  

En modern och smart lösning som effektiviserar arbete och processer

Bolagets manageringssystem/VMS är utvecklad för att underlätta hantering av stora nätverk av övervakningskameror i eller på fordon. Den är också utvecklad för att effektivisera processer för åtkomst och överföring av videomaterial. Med mjukvarans funktionalitet kan bussoperatörer reducera kostnader för kameraövervakning ombord på bussar med upp mot 55%, då jämfört med konkurrensen i form av moderna men traditionella lösningar.

Sedan 2016, då mjukvarulösningen lanserades i en första version, har Observit växt antal licenser till fordon från cirka 10 800 till drygt 36 400. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 22,4%. Historiskt har Sverige (och till viss del även övriga Norden) legat i fokus. Vi uppskattar bolagets marknadsandel inom kollektivtrafik med buss i Sverige till 35–45%. I kundbasen finns stora aktörer som Nobina, Arriva och Koelis. Detta påvisar styrkan i erbjudandet liksom kundnyttan. Parallellt med stark intäktstillväxt har bolaget varit lönsamt sedan räkenskapsåret 2014/15.

Accelererad tillväxt med geografisk expansion och adderat kundsegment

Vi tror att den främsta tillväxtdriven över tid kommer vara den geografiska expansionen med bussoperatörer som säljpartners. Det med anledning av att marknadspotentialen ökar med faktor 18x vilket möjliggör för fler vunna affärer. Samtidigt är försäljningscyklerna långa med upphandlingsförfaranden av trafikavtal som löper mellan 1–4 år, från anbud till tilldelning och trafikstart. Därför räknar med att den geografiska expansionen börjar bära frukt under 2024–2025 och framåt.

Med en tredubblad säljstyrka i Sverige tror vi att de främst tillväxtdrivarna i det kortare perspektivet kommer att vara (i) merförsäljning av tilläggstjänster till befintliga operatörskunder och (ii) det nya kund-segmentet inom kommersiell transport. Det med anledning av en attraktiv produktportfölj med värdeskapande tilläggstjänster till högre prissättning och de betydligt kortare säljcyklerna.

I ett basscenario räknar vi med återkommande mjukvaruintäkter (ARR) om 17,0 MSEK vid utgången av 2023, motsvarande en tillväxt om 18,8%. 2023 räknar vi med en nettoomsättning (inkl. hårdvara) om 45,1 MSEK som i genomsnitt växter med 39,1% fram till 2027 och med 26,4% fram till det sista prognosåret 2032. Parallellt ökar EBITDA-marginalen från 11,9% 2022 till 16,5% 2027 och 25,1% till 2032. Vid detta tillfälle utgörs nettoomsättningen till 35,3% av mjukvaruintäkter och ARR uppgår till cirka 147 MSEK.

Värdering per den första handelsdagen

Vid första handelsdagen beräknas ett motiverat värde på 0,28 kronor per aktie. Det genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering. Vår värdering motsvarar en EV/Sales 2023 på 3,4x och en EV/EBITDA 2023 på 26,1x och 17,9x 2024.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Observit: Lönsamt mjukvarubolag lägger in nästa växel