Main menu button

Mrkt BUZZ Kancera: Fraktalkinprojektet närmar sig nya milstolpar

3 feb 2023

Analys Kancera

Kancera rapporterar att rekryteringen till FRACTAL-studien väntas bli klar under februari. Därtill har ansökningar lämnats in för att starta studien i äggstockscancer, vilket talar att det kliniska programmet kan breddas inom kort, enligt plan.

Tidslinjer klarnar för KAND567

Kancera har meddelat att 66 patienter har rekryterats till den pågående kontrollerade studien i hjärtinfarkt med fraktalkinhämmaren KAND567. Det tyder på att FRACTAL-studien snart är fullrekryterad (planen är att inkludera 70 patienter) vilket i så fall är i linje med det reviderade målet att rekryteringen skulle vara färdig senast i slutet av februari. Bolagets förhoppning är att därefter kunna rapportera övergripande studieresultat under det tredje kvartalet 2023.

Kancera uppger också att bolaget har lämnat in ansökan att starta en klinisk studie i ovarialcancer i Danmark, Norge och Sverige. Om ansökan beviljas bör studien rimligen kunna starta från och med andra kvartalet enligt vår bedömning. Kancera har träffat ett samarbete med den kliniska prövningsenheten inom Nordic Society of Gynaecological Oncology (NSGO-CTU) för genomförandet av studien. Samarbetet torde underlätta genomförandet av studien, exempelvis rekrytering.

Därtill förväntas en fas Ia i friska frivilliga med KAND145 (en fraktalkinhämmare med förbättrade egenskaper) också kunna inledas under andra kvartalet 2023. Det är en viktig pusselbit inte minst för utvecklingen av cancerprojektet.

Tillverkningspatent beviljat för fraktalkinblockerare

Nyligen har Kancera fått ett patent för att skydda bolagets tillverkningsmetod för fraktalkinblockerare beviljat i USA. Patentet har en löptid till 2039. Vi ser det som ett väntat, men positivt, besked som bekräftar IP-skyddet för fraktalkinportföljen. Det finns visserligen andra externa fraktalkinhämmare i varierande utvecklingsfas men KAND567 är differentierat bland annat genom att det binder till en annan del av målreceptorn.

Motiverat värde i basscenariot kvarstår i väntan på breddning av kliniskt program

Kancera genomförde som bekant en företrädesemission under hösten 2022. Emissionen tecknades till 52 procent och inbringade 46 MSEK före kostnader. Utfallet var lägre än vi hade räknat med vilket dock bör ses mot bakgrund av en svår miljö för kapitalresningar. Kancera bedömer trots det att bolaget är finansierat för att genomföra planerade kliniska studier med fraktalkinblockerare. Däremot kommer bolaget att prioritera ned andra aktiviteter.

Vi avser att genomföra en översyn av vår modell om och i samband med att kliniska studier i cancer inleds. Tills vidare kvarstår vi med vårt basscenario om cirka fyra kronor per aktie som riskjusterat motiverat värde. Detta bland annat då vi bedömer att en mer försiktig syn på satsningar på den prekliniska portföljen vid sidan av fraktalkinhämmare uppvägs av en mindre än förväntad aktiebas efter emissionen.

Läs vår initieringsanalys här.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Mrkt BUZZ Kancera: Fraktalkinprojektet närmar sig nya milstolpar