Main menu button

Mrkt BUZZ Boozt: Förvärvet av Rosemunde startar ny era!?

23 jun 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Boozt 23 juni 2021


Boozt genomförde i november 2020 en nyemission på 826 miljoner kronor som är öronmärkta för förvärv. Den 21 juni 2021 meddelade bolaget om förvärvet av 66,7 procent av aktierna i det danska klädmärket Rosemunde med möjlighet att förvärva resten fram till 2026. Detta utgör en ny inriktning jämfört med tidigare förvärv, som handlat om att förstärka den tekniska plattformen som kan bidra till unicitet och lärdomar.

Rosemunde, en bra match för Boozt

Varumärket Rosemundes grundades 2004 erbjuder i huvudsak mode för kvinnor inom premiumsegmentet. Utbudet kompletteras också av barnkläder och heminredning och passar således väl in i Boozt befintliga sortiment. Rosemundes produkterna säljs idag företrädesvis via bolagets egna online-butik och flertalet andra externa plattformar, inklusive Boozt och Zalando.

Unicitet och lärdomar genom eget varumärke

Rosemunde blir nu det första egna klädmärket som Boozt säljer på sin plattform. Förvärvet innebär således att bolaget vidgar sina vyer från att fram till nu varit en ren återförsäljare. Det är vår bedömning att förvärvet är en logisk del av en långsiktig strategi. Dels då det kompletterar bolagets roll som återförsäljare väl men adderar också värde genom att skapa unicitet i erbjudandet – som i sin tur är en konkurrensfördel. Samtidigt skall noteras att flertalet av Boozts sektorkollegor, så som Zalando, Nelly NA-KD med flera, säljer egna varumärken då utöver varumärken från tredje part. Vi bedömer dock att dessa inte är i samma varumärkessegment som Rosemunde.

Det som vi tar med oss från detta förvärv är dock först och främst att detta förvärv är en del av strategin om att själva äga och kontrollera en större del av värdekedjan. Exempel på tidigare initiativ som tagit i denna anda är (i) skiftet från inhyrd personal till egen personal vid Boozt Fulfillment Center liksom introduktionen av Boozt Pay. Även om förvärvet är förhållandevis litet kan det medföra viktiga lärdomar.

Värdering, en bra deal för Boozt

Boozt köper alltså två tredjedelar av aktierna i Rosemunde, vars totala värde vid transaktionstillfället var 250 miljoner DKK (cirka 340 miljoner kronor) på skuldfri bas. Värdet på Rosemunde motsvarar strax över två procent av Boozts värde. Dock skulle vi bli förvånade om förvärvet inte kan öka rörelseresultatet med 14-18 miljoner kronor till vår prognos om 351 miljoner kronor under 2021, motsvarande cirka 4,5 procent.

Värderingen på Rosemunde motsvarar EV/EBIT-multipel om cirka 7,5x rörelseresultatet 2020. Denna multipel kan i sin tur jämföras med Boozt som handlas till en EV/EBIT-multipel på 2020 års rörelseresultat om 44,2x. Motsvarande för Zalando är 60,4x (källa: Refinitiv Eikon). Även om bolaget har en stor kassa skulle det vara attraktivt för aktieägare i Boozt om den egna aktien kan användas vid eventuella framtida förvärv.

Läs senast uppdaterad analys här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Boozt: Förvärvet av Rosemunde startar ny era!?