Main menu button

Mrkt Buzz NeoDynamics: Kommentarer på kvartalsrapport 1 för 2021

20 maj 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ NeoDynamics, 20 maj 2021


Första försäljningen bokförd

Bolaget redovisade en nettoomsättning för första gången någonsin. Försäljningen låg på modesta 22 tusen kronor. Det bör röra sig om i storleksordningen 10-20 nålar, beroende på vilka modeller som köpts in, till en klinik. Flera hundra ingrepp per år utförs på de större klinikerna. NeoNavia har testats på ett tiotal kliniker, så försäljningen bör kunna öka under året givet en acceptans av produkterna. Det gäller samtidigt att ha respekt för att införsäljningen av en så komplex produkt tar viss tid, bland annat eftersom sjukhusen behöver utvärdera produkten. Bolaget avser att sälja in produkten bland annat genom:

  • Besök på sjukhus, som får låna och testa utrustningen
  • Workshops
  • Vetenskapliga konferenser
  • Kliniska prövningar

Det faktum att samhällen i Europa börjar öppnas upp till följd av att Covid-19-läget förbättras är positivt för bolaget. Det är viktigt att kunden fysiskt får prova NeoNavia.

I samband med att försäljningen inletts har bolaget börjat göra avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, som härrör från aktiverat arbete. Denna post var på minus 4,4 MSEK under kvartalet. Det är emellertid endast en bokföringspost som inte påverkar kassaflödet. För att få en bättre bild över bolagets verkliga utgifter redovisar vi nedan en justerad EBITDA (EBITDA rensad från aktiverat arbete) per kvartal från första kvartalet 2020. Det framgår att justerad EBITDA för det första kvartalet 2021 är i linje med det fjärde kvartalet 2020.

Justerad EBITDA kan ses som ett ungefärligt mått på ett normaliserat kassaflöde. Om vi antar att justerad EBITDA ligger kvar på minus 13,2 MSEK kommande kvartal så kommer kassan på 62,3 MSEK per 31 mars 2021 att räcka in i andra kvartalet 2022.

FDA-registrering på väg

Den viktigaste kommande milstolpen för NeoDynamics är FDA-registreringen av NeoNavia. Bolaget räknar nu med att lämna in ansökan efter sommaren vilket är en mindre justering av tidtabellen. FDA har fortsatt begränsad kapacitet att ta emot ansökningar på grund av Covid-relaterade ansökningar som belastar myndigheten. Även om FDA utlovar ett svar inom 90 dagar, så tar en FDA-ansökan i genomsnitt tio månader på grund av olika orsaker, exempelvis för att kompletteringar efterfrågas. Därför är kvaliteten på ansökan av yttersta vikt. NeoDynamics har haft lång tid att jobba med den och har varit i dialog med FDA under en längre period. Vi tror därför att det bör kunna gå snabbt när ansökan väl har lämnats in. Tidplanen för marknadsintroduktionen i USA är densamma som tidigare.

Arbetet med markören fortgår

I vår grundanalys nämnde vi Hologics uppköp av Somatex för 64 miljoner USD i början på 2020 (förväntad försäljning samma år var 13 miljoner USD). Somatex största tillgång var markören Tumark, se https://www.somatex.com/en/tissue-marking/. NeoDynamics håller på att utveckla en liknande produkt som ska synas betydligt bättre på ultraljud (och inte enbart på röntgen). Designen bör vara klar i slutet på året. Denna produkt tillsammans med Neoavia bör utgöra ett ännu mer attraktivt paket för en partner jämfört med enbart NeoNavia.

Händelser under perioden

Intressanta prekliniska resultat med Neonavia presenterades i mars. Ett vetenskapligt abstract baserat på dessa publicerades i maj. NeoDynamics nåltyp FlexiPulse gav vävnadsprover som vägde 299 procent mer än de som togs med BDs grovnålsinstrument Achieve. Det framgår tydligt från en bild i abstractet hur mycket större vävnadsproven med FlexiPulse faktiskt är:

Den kliniska prövningen COMPULSE som nu pågår i Storbritannien och ska rekrytera upp till 400 patienter ska analysera just andelen tillräckligt stora vävnadsprover för att ställa diagnos i jämförelse med grovnålsbiopsi (tillsammans med ett flertal sekundära mått). Baserat på de prekliniska resultaten ser det positivt ut för FlexiPulse på förhand.

I ett basscenario beräknade vi ett motiverat värde om 5,55 kronor innan den senaste kvartalsrapporten. Vi kommer att släppa nästa uppdatering av riktkursen efter halvårsrapporten. Läs den senaste analysuppdateringen här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt Buzz NeoDynamics: Kommentarer på kvartalsrapport 1 för 2021