Main menu button

Analys Svenska Aerogel: Nyckelkunder introducerar Quartzene i produkter

24 jul 2023

Svenska Aerogel publicerade på fredag den 21 juli 2023 en uppdatering kring det operationella läget. Bolaget informerade om en stadig framgång avseende en handfull nyckelkunder varav två av kunderna nyligen hade introducerat produkter med Quartzene på branschmässor. Kunderna är verksamma inom process- respektive transportindustrin. I övrigt meddelade bolaget att arbetsprocessen med den världsledande aktören inom processindustrin fortlöper enligt plan, och att nästa steg är att påbörja arbetspaket tre av tre under hösten 2023.

Carlsquare Equity Research värderar informationen i Svenska Aerogels senaste uppdatering som ett viktigt delsteg i den pågående kommersialiseringsprocessen. Ska bolaget nå den uppskattade tillväxten som vi modellerar i vår initieringsanalys är det ytterst väsentligt att samarbeten med nyckelkunder även resulterar i en ökad omsättning från och med årsskiftet 2023/2024.

Läs initieringsanalysen här.

Se videointervju med VD, Tor Einar Norbakk, från maj 2023 här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Svenska Aerogel: Nyckelkunder introducerar Quartzene i produkter