Main menu button

Uppföljning Spotlight Group: Starkt kvartal med bra lönsamhet

9 nov 2020

Läs hela uppföljningen här:

Uppföljning Spotlight Group, kv3 2020


Spotlight Group presenterade nyligen en stark rapport för det tredje kvartalet 2020. Gruppens provisionsintäkter ökade med hela 27 procent relativt samma kvartal föregående år. Övriga intäkter, som främst består av intäkter från MCL, växte med 22 procent. Rörelsemarginalen för kvartalet landade på 14,4 procent och vinstmarginalen 10,7 procent. Således förbättrades även lönsamheten mot samma kvartal föregående år. Vi justerar ned vårt motiverade värde i basscenariot marginellt till 36,3 kronor per aktie (37,7).

Mer att ge under det säsongsmässiga fjärde kvartalet

Under årets första nio månader har Sedermera genererat provisionsintäkter om 29,4 miljoner kronor. Siffran är imponerande och innebär en tillväxt om hela 28,6 procent relativt samma period 2019. Detta påvisar Sedermeras förmågor även under ofördelaktiga marknadsförhållanden (Covid-19). Under det tredje kvartalet var Sedermeras provisionsintäkter 11,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 39 procent av de totala intäkterna i Sedermera (till och med 30 september 2020). Samtidigt tenderar det tredje kvartalet att vara årets svagaste kvartal för branschen. En uppdämd pipeline i spåren av Covid-19 är rimligtvis en delförklaring. På helåret kvarstår nu det fjärde kvartalet, vilket också tenderar att vara det säsongsmässigt starkaste.

Hög handel kan fortsätta gynna Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market ökade under de första nio månader sina provisionsintäkter med 16,2 procent relativt samma period 2019. Den främst bidragande faktorn är handelsintäkter. Av data från Reuters Eikon framgår att handelsvolymerna liksom omsättningen i aktier listade på Spotlight Stock Market var högre under andra kvartalet 2020 relativt samma kvartal föregående år. Detta har även hållit i sig under oktober. Vidare har volatiliteten kommit upp med valet i USA och stigande smittspridning, vilket vi tror kan bidra till att handelsintäkterna kan förbli relativt höga under kv4 2020. Antalet listade företag faller dock. Trenden måste vända.

Motiverat värde i ett basscenario

Givet ett starkt tredje kvartal har vi justerat upp våra prognostiserade rörelseintäkter för helåret 2020 med 8,6 miljoner kronor till 127,8 miljoner kronor. EBIT-resultatet är uppjusterat till 18,5 miljoner kronor från tidigare 15,0 miljoner kronor. Vinst per aktie är uppjusterat till 2,82 kronor från tidigare 2,29 kronor. Givet en ljummen pipeline av nya IPO:er på Spotlight Stock Market har vi justerat om intäktsfördelningen till förmån för Sedermera. Det resulterar i en sänkt långsiktig marginal. Givet justeringar beräknas ett motiverat värde i vår DCF-modell till 36,3 kronor för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Uppföljning Spotlight Group: Starkt kvartal med bra lönsamhet