Main menu button

Analys Risk Intelligence, kv2 2023: Tillväxt och lönsamhet över förväntan

16 aug 2023

I dag offentliggjorde Risk Intelligence sin delårsrapport för kv2 2023. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck, inkluderat avvikelser mot våra prognoser som lades efter kv1 2023.

  • Summa ARR rapporterades till 18,2 MDKK, vilket motsvarar en ökning om 13%. System ARR ökade med 15% till 17,1 MDKK. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4,9 MDKK, motsvarande en tillväxt om 63%. Vår prognos var 4,8 MDKK. Intäkterna var därmed marginellt över våra förväntningar.
  • Det rapporterade EBITDA-resultatet uppgick till minus 1,5 MDKK. Vårt estimat var minus 2,0 MDKK. Utfallet var således bättre än vår förväntan.
  • EBIT uppgick till minus 2,2 MDKK, jämfört med vår prognos på minus 2,5 MDKK.
  • Resultatet per aktie uppgick till minus 0,15 DKK. Vår prognos var minus 0,15 DKK.

Bolagets guidning för ARR vid utgången av 2023 ligger kvar mellan 18,5–20,9 MDKK till ett negativt EBITDA-, och nettoresultat under helåret. NRR ökar från 111% i kv2 2022 till 116 % i kv2 2023 vilket signalerar att bolaget fortsätter öka återkommande intäkter från befintlig kundbas. Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Risk Intelligence inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Risk Intelligence, kv2 2023: Tillväxt och lönsamhet över förväntan